ALGEMENE VOORWAARDEN VAN BUREAU BLAAUW B.V.

Artikel 1 Definities

In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:

  1. Bureau Blaauw B.V.: de rechtspersoon die handelt onder de naam Bureau Blaauw.
  2. Opdrachtgever: de natuurlijke en/of de rechtspersoon die met Bureau Blaauw een schriftelijke overeenkomst aangaat m.b.t werving en selectie en/of interim opdracht.

Artikel 2 Algemene bepalingen

2.1 De overeenkomst tussen Bureau Blaauw en een opdrachtgever komt tot stand na ontvangst van een door de opdrachtgever getekende opdrachtbevestiging.

2.2 Het tarief voor werving en selectie of executive search opdrachten wordt vooraf per opdracht overeengekomen tussen Bureau Blaauw en de opdrachtgever. Dit tarief is gebaseerd op het bruto fulltime jaarinkomen zoals dat in het eerste jaar voor de in dienst getreden kandidaat of kandidaten door de opdrachtgever zal worden betaald. Hieronder vallen in ieder geval: het bruto jaarsalaris, de vakantietoeslag en vaste dertiende/veertiende maanduitkeringen. Flexibele bonussen, gratificaties en winstdelingen worden niet meegerekend. In sommige gevallen wordt een zogenaamde “fixed fee” overeengekomen geldend voor de geplaatste kandidaat of kandidaten per opdracht.

2.3 Interimtarieven worden per opdracht door Bureau Blaauw bij de presentatie van geschikte interim kandidaten aan de opdrachtgever, gepresenteerd.

2.4 Indien andere voorwaarden dan de onderhavige door de opdrachtgever van toepassing zijn verklaard, gelden die voorwaarden slechts indien en voor zover deze niet in strijd zijn met de onderhavige voorwaarden, waarbij de algemene voorwaarden van de opdrachtgever uitdrukkelijk van de hand worden gewezen (artikel 6: 225 lid 3 BW), tenzij de voorwaarden van de opdrachtgever door Bureau Blaauw schriftelijk en uitdrukkelijk zijn geaccepteerd.

Artikel 3 Verlenging en (tussentijdse) beëindiging van de werving & selectie en/of interim opdracht

3.1 In het geval de opdrachtgever haar verplichtingen uit de opdrachtovereenkomst met Bureau Blaauw niet nakomt, alsmede in het geval van surseance van betaling, faillissement of liquidatie van (het bedrijf van) de opdrachtgever, heeft Bureau Blaauw het recht om zonder ingebrekestelling of rechterlijke tussenkomst, de overeenkomst met de opdrachtgever per direct te beëindigen zonder dat de opdrachtgever daarbij aanspraak heeft op schadevergoeding of restitutie van enig door haar verrichte prestatie.

3.2 Alle kosten die Bureau Blaauw zal maken in verband met beëindiging van de opdracht op grond van één van de redenen, zoals genoemd in artikel 3.1 van deze algemene voorwaarden zijn voor rekening van de opdrachtgever.

3.3 Samen met de opdrachtgever stelt Bureau Blaauw de inhoud van de opdracht vast dmv een functieprofiel en een wervingsprofiel. Wijziging van het functie- en wervingsprofiel door de opdrachtgever wordt beschouwd als het aangaan van een nieuwe opdracht waarbij nieuwe voorwaarden, waaronder leveringstermijn en tariefafspraken worden gemaakt.

3.4 Indien de opdrachtgever prijs stelt op verlenging van de met Bureau Blaauw gesloten opdracht/interim overeenkomst, dan kan in overleg besloten worden tot voortzetting van de tussen partijen gesloten overeenkomst.

3.5 De interim overeenkomst eindigt van rechtswege na het verstrijken van de contractperiode zonder dat opzegging door één van de partijen is vereist.

3.6 Opdrachtgever, of een aan opdrachtgever gelieerde onderneming, mag gedurende de uitvoering van de opdracht noch binnen 1 jaar na afloop van de laatste opdracht geen directe of indirecte arbeidsverhouding of op andere wijze een contractuele band, gericht op het verrichten van werkzaamheden, aangaan met een interim-manager, die via Bureau Blaauw bij opdrachtgever is bemiddeld, tenzij vooraf schriftelijke toestemming is verkregen van Bureau Blaauw.

Bureau Blaauw biedt opdrachtgever wel de mogelijkheid om een interim-manager, die via Bureau Blaauw bij opdrachtgever is bemiddeld direct een dienstverband aan te bieden waarvoor Bureau Blaauw opdrachtgever dan een werving en selectie fee in rekening zal brengen van maximaal 20% van het bruto jaarsalaris (inclusief 8% vakantiegeld en bruto emolumenten en gebaseerd op een fulltime dienstverband van de interim-manager. De opdrachtgever die de in dit artikel vermelde verplichtingen niet nakomt, is Bureau Blaauw een direct opeisbare boete verschuldigd van € 5.500,00 per overtreding, vermeerderd met € 450,00 per dag, of gedeelte van een dag dat de niet-nakoming voortduurt. Voor het bepaalde in dit artikel wordt onder het aangaan van een arbeidsverhouding met een interim-manager verstaan:

oHet in dienst treden van een door Bureau Blaauw (eerder) bemiddelde interim-manager bij de opdrachtgever.

oHet (door een derde laten) uitvoeren van een opdracht door interim-manager bij opdrachtgever.

Artikel 4 Betaling en kosten

4.1 Betaling van de declaraties van Bureau Blaauw dient te geschieden binnen 30 dagen na factuurdatum. Bij overschrijding van deze termijn is de opdrachtgever van rechtswege in verzuim en is een vertragingsrente gelijk aan 1% per maand verschuldigd.

4.2 Indien Bureau Blaauw invorderingsmaatregelen treft tegen de opdrachtgever die in verzuim is, komen de kosten, vallende op die invordering, zowel de buitengerechtelijke als de gerechtelijke kosten, volledig ten laste van de opdrachtgever met een minimum van 10% van het openstaande saldo.

4.3 Door derden aan Bureau Blaauw in rekening gebrachte kosten, die uit het verrichten van de werving,- en selectieopdracht voortvloeien, zoals de kosten voor advertenties en de vergoeding aan de kandidaat, zijn voor rekening van de opdrachtgever, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.

4.4 Bij tussentijds intrekken van de opdracht zullen de gefactureerde termijnen plus de extra gemaakte kosten doorberekend en/of voldaan worden aan de opdrachtgever.

Artikel 5 Rechtstreekse arbeidsverhouding

5.1 Indien de opdrachtgever binnen 12 maanden nadat een kandidaat door Bureau Blaauw aan de opdrachtgever is voorgesteld en door diezelfde opdrachtgever niet in dienst is genomen, noch op andere wijze voor de opdrachtgever werkzaamheden heeft verricht, toch rechtstreeks of via een derde(n) een arbeidsverhouding met de eerder niet in dienst genomen kandidaat aangaat of op andere wijze werkzaamheden voor de opdrachtgever verricht, is die opdrachtgever aan Bureau Blaauw een vergoeding verschuldigd van 70% van het opdrachtgevertarief, dat voor de betrokken kandidaat in rekening zou zijn gebracht bij aanvankelijke opdracht. Genoemde som is onmiddellijk en ineens opeisbaar binnen 14 dagen nadat Bureau Blaauw daarvoor haar factuur aan de opdrachtgever heeft toegezonden.

Artikel 6 Garantieregeling

6.1 Indien een geplaatste kandidaat, binnen 6 maanden na aanvang van de arbeidsovereenkomst, niet blijkt te voldoen, omdat de kandidaat aantoonbaar niet beantwoordt aan het overeengekomen functieprofiel en hierdoor de arbeidsovereenkomst wordt beëindigd, zal Bureau Blaauw, voor haar rekening de werving,- en selectieprocedure opnieuw uitvoeren, voor de maximale duur van 3 maanden.

6.2 Lid 1 geldt behoudens de volgende situaties, zulks ter beoordeling van Bureau Blaauw: indien zich afwijkingen voordoen van het bij de aanstelling overeengekomen functieprofiel van de te selecteren kandidaat; verandering van de vestigingsplaats van de opdrachtgever; reorganisatie of personeelsinkrimping bij de opdrachtgever; andere wijzigingen aan de zijde van de opdrachtgever of kandidaat/werknemer die vooraf niet bij Bureau Blaauw bekend waren of anders zijn; omstandigheden die anders in redelijkheid voor rekening en risico van de opdrachtgever dienen te komen, althans niet voor rekening en risico van Bureau Blaauw, zoals zwangerschap, verhuizing van de kandidaat, enz.

Artikel 7 Geheimhouding

7.1 Zowel Bureau Blaauw als opdrachtgever zijn gehouden tot geheimhouding van alle gegevens aangaande de opdrachten die als vertrouwelijk zijn aan te merken.

7.2 Bureau Blaauw zal alle vertrouwelijke informatie en gegevens van de opdrachtgever jegens derden geheimhouden. Bureau Blaauw zal in het kader van de opdracht alle mogelijke voorzorgsmaatregelen nemen ter bescherming van de belangen van opdrachtgever.

7.3 Opdrachtgever zal de privacy en belangen van kandidaten waarborgen.

7.4 Opdrachtgever zal zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Bureau Blaauw geen rapportages of informatie over kandidaten aan derden ter beschikking stellen.

7.5 Bureau Blaauw is gerechtigd aan opdrachtgever als relatie te refereren en de naam van opdrachtgever op te nemen in een lijst van relaties, die op de website, dan wel via andere uitingen naar derden worden gepubliceerd, tenzij opdrachtgever schriftelijk aangeeft hiertegen bezwaar te hebben.

Artikel 8 Aansprakelijkheid

8.1 Bureau Blaauw zal telkens, naar beste weten en kunnen, haar opdracht voor de opdrachtgever uitvoeren. De verplichtingen van Bureau Blaauw beperken zich derhalve tot een inspanningsverplichting. Tussen partijen is duidelijk afgesproken dat er van de zijde van Bureau Blaauw geen sprake is van een resultaatsverplichting.

8.2 Behalve indien voor zover in deze algemene voorwaarden is bepaald, zijn Bureau Blaauw en/of haar personeelsleden niet aansprakelijk voor enig verlies/schade uit hoofde van, door of in verband met de overeenkomst ontstaan, ongeacht of dit verlies of deze schade door de opdrachtgever of door derden is geleden.

8.3 Overschrijding van een tussen Bureau Blaauw en de opdrachtgever afgesproken termijn waarbinnen de dienstverlening dient plaats te vinden, door welke oorzaak dan ook, geeft de opdrachtgever geen recht op schadevergoeding, op ontbinding van de overeenkomst of op niet nakoming van enige verplichting jegens Bureau Blaauw.

8.4 Bureau Blaauw is nimmer aansprakelijk voor schade bij de opdrachtgever of bij een derde ten gevolge van de onjuistheid dan wel onduidelijkheid van een referentie en/of curriculum vitae van een door Bureau Blaauw naar voren gebrachte kandidaat en/of medewerker.

8.5 Bureau Blaauw is nimmer aansprakelijk voor de keuze van de opdrachtgever voor een door Bureau Blaauw voorgestelde kandidaat.

Artikel 9 Schade

9.1 Ten aanzien van schade geleden door de opdrachtgever, aanvaardt Bureau Blaauw slechts aansprakelijkheid voor opzet en grove schuld van leidinggevend personeel van Bureau Blaauw.

9.2 De opdrachtgever vrijwaart Bureau Blaauw en/of haar personeelsleden van alle aanspraken van derden die ertoe leiden c.q. zouden kunnen leiden dat de aansprakelijkheid van Bureau Blaauw en/of haar personeelsleden de in deze algemene contractvoorwaarden of in de toepasselijke bijzondere voorwaarden gestelde grenzen overschrijdt.

9.3 De aansprakelijkheid van Bureau Blaauw is uit welken hoofde dan ook, per opdracht, dan wel per gebeurtenis beperkt tot de tussen partijen overeengekomen contractsom.

Artikel 10 Toepasselijk recht en forumkeuze

10.1 Op alle overeenkomsten en rechtsverhoudingen tussen Bureau Blaauw en haar opdrachtgevers is het Nederlands recht van toepassing.

10.2 Alle geschillen die tussen Bureau Blaauw en de opdrachtgever mochten ontstaan naar aanleiding van een tussen hen bestaande overeenkomst zullen in eerste aanleg aan de arrondissementsrechtbank te Amsterdam worden voorgelegd.